Hipotekarna banka AD Podgorica, u saradnji sa Career Paths, raspisuje konkurs za dodjelu 2 (dvije) studentske stipendije za akademsku 2015/2016. godinu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti, državljani Crne Gore i to:

Starosna granica je do 23 godine i prosječna ocjena tokom studija veća od 8,5.

Prijavu na konkurs – zahtjev za dodjelu stipendija, potrebno je popuniti najkasnije do 12. marta 2015. godine do 14:00 časova.

Obrazac prijave se može popuniti na web sajtu http://ljetnjapraksahb.com/

Kandidati koji uđu u užu selekciju treba da dostave i slijedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje o državljanstvu
  2. Original ili ovjerenu fotokopiju dokumenta, izdatog od strane fakulteta, kojim se potvrđuje da su studenti položili sve ispite iz prethodnih godina studija s navedenom prosječnom ocjenom.

Konkurs je otvoren 14 dana od dana objavljivanja, a imena studenata koji su dobili stipendije biće objavljena na našoj web stranici, ali i na fb strani Hipotekarne banke.

Hipotekarna banka AD Podgorica